Digital Signage : การนำ Digiatl Signage ไปใช้ในพิพิธภัณฑ์
  • 5 September 2017 at 13:54
  • 975
  • 0

ด้วยเทคโนโลยี่ที่ล้ำหน้าของ " Digital Signage " ที่ทำให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ ทำให้การจัดแสดง Exhibitions ต่างๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดมุ่งหมายการใช้ Digital Signage ก็เพิ่มความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งยังเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้ฟัง
อีกด้วย

 

 


การใช้งาน

บริเวณทางเข้า

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

- แสดงขอ้ความต้อนรับแค่ผู้มาเยือน

- แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ

- แสดงราคาค่าเข้าชม โปรโมชั่น หรืองาน Exhibition พิเศษของศิลปินพิเศษพิพิธภัณฑ์เอง วิดีโอเพื่อการโปรโมทตัว

- บริเวณโถงทางเดิน

คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวกับการแสงดหรือเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับงานแสดงต่างๆ

ศิลปินสามารถออกอากาศการแสดงสดบนจอที่อยู่บริเวณต่างๆของพิพิธภัณฑ์

 

ด้านหน้าลิฟท์

- แสงคำแนะนำต่างๆที่ควรทราบในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หรือ วิดีโอที่เกี่ยวกับงานที่กำลังจัดแสดง

- วิดีโอเพื่อการโปรโมทพิพิธภัณฑ์เอง

- ประกาศต่างๆ ที่ของทางพิพิธภัณฑ์

 

...................................................................................................................................................................................

ประโยชน์ :

- ให้ข้อมูลได้มากขึ้น

ผู้มาเยียมชมสามารถได้ขอ้มูลที่มากขึ้น โดยการสื่อสารกับเครื่อง Digital Signage เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบือ้งหลัง ประวัติความเป็นมาของผลงานนั้น

 

- สร้างความสำเร็จในยุค Digital ไปสู่ประชาชน

หลายปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกทะยอยลงทุนระบบ Digital เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือน ด้วยการกระทำที่ต่อเนื่องนี้ จะสามารถสร้างความสะดวกและมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

 

- ส่งข้อความเร่งด่วนให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น คำแนะนำในการเยี่ยมชม หรือภาพวิดีโองานแสดงต่างๆที่จัดอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์

 

- กระจายงานได้ดี 

เมื่อผู้มาเยือนได้รับข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้ว ก็ต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานน้อยลง

 

- เพิ่มคะแนนความน่าชื่นชมให้กับพิพิธภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เพื่อความสะดวก น่าเข้าชม และน่าประทับใจ ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี